7. sjednice Savjeta nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održana je dana 17. februara 2020. godine u prostorijama Općine Tešanj sa početkom u 16,15 sati.

Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Husein Alić, Nedžad Unkić, Huskić Adem, Emina Turalić, Brkić Ajiša.

Odsutni: Edin Mujčić (najavljeno odsustvo)

Dnevni red sastanka:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice

2. Utvrđivanje Liste prioriteta 2020 sa područja
drugih općina

3. Priprema za sjednicu Skupštine (14.03.2020.
godine ako Salih ef, bude odgovarao termin)

a. Izvještaj o radu 2019 - prijedlog

b. Plan rada 2020 - prijedlog

c. Utvrđivanje liste za dodjelu zahvalnica

d. Izgled biltena broj 13


Ad. 1

Savjet je jednoglasno usvojio zapisnik sa 6. sjednice Savjeta, bez primjedbe na isti.

Ad. 2

Predsjednik Savjeta je informisao Savjet o pristiglim zahtjevima izvan općine Tešanj za 2020. godinu.

Nakon rasprave usvojena je sljedeća lista:

LISTA PRIORITETA 2020 (područje drugih općina)

Prezime i ime

Mjesto

Redni broj

Imamović Timka

ŽEPČE

1.

Seferović Dževad

VISOKO

2.

Ćatić Hidajeta

ZAVIDOVIĆI

3.

Kikić Hasiba

DOBOJ

4.

Karahasanović Azema

ZAVIDOVIĆI

5.Pomoći za završetak objekta

Prezime i ime

Mjesto

R. broj

Tutnjić Nermin

ŽEPČE

1.

Kovač Mujo

ZAVIDOVIĆI

2.

Beginović Enes

TESLIĆ

3.

Šljavić Nedžad

DOBOJ

4.

Hasanić Sejada

MAGLAJ5.

5.


5.

Ad. 3

a. Predsjednik Savjeta je predstavio Izvještaj o radu za 2019. godinu kao prijedlog. Sugerisano je da se na izvještaju doda i tabela sa ostvarenim finansijskim elementima jer je ista bila i u planu rada za 2019. godinu. Nakon toga je Izvještaj jednoglasno usvojen.

b. Predsjednik Savjeta je predstavio prijedlog Plana rada za 2020. godinu. Nakon rasprave isti je jednoglasno usvojen.

c. Utvrđivanje liste za dodjelu zahvalnica. Nakon rasprave utvrđen je sljedeći prijedlog:

ZAHVALNICE ZA ČLANOVE SVIH DOSADAPNJIH SAZIVA SAVJETA A KOJI VIŠE NISU ČLANOVI SAVJETA NHU „OSLONAC“ (prva sjednica Savjeta 23.06.2006. godine)

1. Emina Ajanović, član

2. Ibrahim Hukić, član

3. Sead Rožajac, član

4. Šemsudin Mehmedović, član

5. Smajo Ćeman, sekretar

6. Mujo Zukanović, posmrtno

7. Munib Elkazović, član

8. Jasmin Mandžukić, član

9. Sabrija Kavazović, član

10. Salih ef. Haušić (prvi predsjednik skupštine)

ZAHVALNICE DONATORI:

11. OPĆINA TEŠANJ

12. SARAČEVIĆ, d.o.o.

13. LUXOR, d.o.o. Sarajevo

14. UDRUŽENJE GBF, Insbruk, Austrija

15. HAUSTOR doo

16. Alhabri Afifan Mohamed

17. Begić Hondo Alma

18. Bijedić Maida

19. Plančić Hasan Atif i Sefer

20. Ajanaović Dr. Razija

21. Galijašević Muharem

ZAHVALNICE AKTIVISTI (Željezno Polje):

22. Amer Ahmić

23. Rešid Hadžić

24. Nijaz Derlić

25. Samir Bahtić (objekat Hata Hasanbašić)

d. Izgled biltena broj 13. Nakon diskusije i sugestija data je saglasnost na štampanje biltena broj 13.

- Predsjednik Savjeta je informisao da je obišao lokaciju placa za gradnju objekta za Meškić Emira i konstatovao da se ne može graditi na istom jer je plac u klizištu i da se ide

na drugi rangirani objekat Lugonjić Zumreta.

- Obzirom na raniju saradnju i ponovno otvaranje firme Elez, d.o.o. istu ponuditi kao trećeg izvođača NHU „OSLONAC“ pod istim uslovima koji su dobiveni putem javnog oglasa.

Sastanak je završen u 16,50 h.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.