Pages Navigation Menu

Naše male kuće su tako velike...

20. sjednica Savjeta

20. sjednica Savjeta

Dana, 27. juna 2018. godine u 16,30 je održana 20. sjednica Savjeta NHU “Oslonac”.

Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Huskić Adem, Brkić Ajiša, Rožajac Sead, Unkić Nedžad i Husein Alić.

Dnevni red sastanka:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Savjeta
  2. Dogovor oko termina predaje objekta za Kamenica Esada iz O.Planja
  3. Donošenje odluka o pokretanju projekata sa liste prioriteta za Hrkić Šaza iz Zavidovića
  4. Razno

Ad. 1

Usvojen je zapisnik sa 19. Sjednice Savjeta.  

Ad. 2

Savjet je informisan o završetku gradnje objekta za porodicu Kamenica Esada iz O.Planja. Objekat je radio izvođač ELEZ i isti je rađen prema standardnom projektu Oslonca. Vrijednost ugovora je iznosila 23.500 KM.

Dogovoreno je da se primopredaja objekta obavi dana, 6.7.2018 u 16,30 sati. Obavezuje se sekretar da obavjesti donatore, članove  i medije da pisustvuju primopredaji objekta.

Ad. 3

Savjet je razmatrao mogućnost pokretanja projekta izgradnje objekta za porodicu Hrkić Šaza iz Zavidovića. Za realizaciju ovog projekta i zbog specifičnosti lokacije istog koji je na područiju Zavidovića je tražena ponuda od izvođača. Na osnovu dostavljenih ponuda je odbarana povoljnija ponuda firme ELEZ Tešanj u iznosu od 26.500 KM za objekat prema standarnom projektu NHU Oslonca.

Savjet je doneo odluku o realizaciji ovog projekta.

Zadužuje se predsjednik Savjeta da sa izvođačem potpiše ugovor o realizaciji projekta. Pored toga je zadužuje sekretar Udruženja da još jednom provjeri da li su ispunjeni svi pravni uslovi za početak gradnje, te da Ministarstvu Za socijalna pitanja ZEDO kantona dostavi zahtjev za podršku na ovom projektu. Zadužuje se Fuad Šišić da stupi u kontakt sa Načelnikom Općine Zavidovići radi dogovora o termin sastanka i eventualnoj podršci za realizaciju projekta. Brkić Ajiša će pokušati obezbjediti dio donacija sa područija Zavidovića kao podrška u realizaciji projekta.

Ad.4

Savjet je informisan da je dogovren i početak radova na projektu za porodicu Omić Eldina iz Šija. Izvođač radova je firma Nedjing iz  Tešnja a iznosu ugovora je 23.500KM.

Savjet je informisan i o uključivanju humanitarne organizacije MFS-EMMAUS u realizaciju projekta za porodicu Bašić Almira iz Gračanice. Ova humanitarna organizacija je preuzela realizaciju ovog projekta tako da  sa liste prioriteta za 2018. Godinu NHU Oslonac se ovaj zahtjev skida i u istom bi NHU Oslonac eventualno učestvovao u pružanju pomoći u realizaciji ukoliko za to bude potrebe.

Razmatrana je mogućnost i realizacije projekta pružanja pomoći sa liste prioriteta za porodicu Jusufović Šerifa iz Tešnja. Na osnovu raspoloživih informacija je dogovoreno da sekretar provjeri postojanje potrebnih dozvola za dogradnju dodatne prostorije te da sa jednim od izvođača radova provjeri vrijednost potrebne pomoći. Na bazi tih informacija bi naknadno donijeli odluku o realizaciji ovog projekta.

Dogovoreno je da NHU Oslonac prebaci sredstva u iznosu od 750 EUR-a kao pomoć u realizaciji projekta za porodicu Merdić u Raduši. Zadužuje se skretar da sredstva prebaci na otvoreni račun MZ za ove namjene. Navedena sredstva se odnose na sredstva koja su uplaćena na račun NHU Oslonca u BBI banci sa naznakom za ovaj projekat.

Na bazi usmenog zahtjeva za Vanrednom akcijom o pokretanju rješavanja stanbenog objekta za Heralić Samira je usaglašeno da se ovaj ali i ostali zahtjevi ovakve prirode rješavaju u redovnoj proceduri.

Savjet je informisan o stanju bankovnih računa NHU Oslonac, kao i značajnijim donatorskim uplatama u prethodnom periodu.