12. sjednice Savjeta Nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održana je u UTORAK 21.05.2024. godine u sali Općinskog vijeća Tešanj sa početkom u 16,15 sati

Na sastanku prisutni: Bahtić Ahmed Saša predsjednik Savjeta, i članovi Savjeta: Alić Husein, Šišić Fuad, Kantić Ahmet, Mujčić Edin, Brkić Ajša i novi skeretar Salih Lihić.

Odsutni: Unkić Nedžad

Zapisnik vodi: Ćeman Hasan (sekretar)

D n e v n i r e d:

1) Izvod iz zapisnika s prethodne sjednice Savjeta;

2) Izvještaj o realizaciji pomoći porodici Hasaničević, stanju dokumentacije za objekat Begić Nermina I odluka o daljem djelovanju

3) Raspisivanje tendera za izgradnju objekata u 2024. godini

4) Odluka o gradnji objekta Mustafa Bedak, Lepenica-stanje dokumentacije,

5) Plan posjeta izgrađenih objekata-timovi

6) Odluka o izboru novog sekretara Oslonca Salih-Lihić i zahvala dosasadašnjem sekretaru

7) Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno

Ad.1

Zapisnik sa prethodne sjednice usvojen jednoglasno.

Ad.2

Predsjednik je dao potrebne informacije oko ove tačke, i rekao da dokumentacija, za Begić Nerminu nije gotova ali je pri kraju i predložio da sačekamo početak gradnje. Takođe pomoći pri gradnji Hasaničević Mehmed iz Jevadžija, informisao je prisutne da je podigao određeni dio materijala, ali zbog bolesti je zamolio da se sačeka jer nemože raditi trenutno.

Ad.3

Poslije rasprave, zaključeno je da treba raspisati tender za izgradnju objekata u 2024. godini.

Ad.4

Poslije rasprave, zaključeno je da se izađe na teren, utvrdi kompletna situacija oko objekta i izgradnje i ako bude sve ok, tražiti ponude i potpisati ugovor za gradnju.

Ad.5

Predsjednik je napravio plan obilaska, odnosno timove, dostaviće emailom.

Ad.6

Izabran je novi sekretar udruženja NHU “OSLONAC” Tešanj, Salih Lihić. Primopredaja će se organizovati čim prije, kako bi uveli i upoznali novog sekretara o ovim poslovima.

Usvojeno bez rasprave.

Ad. 7

Pod tačkom Razno se raspravljalo o sljedećem:

a/ Raspravljalo se o pomoći pri gradnji za Himzić Ekrema iz Rosulja. Član Savjeta Nedžad Unkić je obišao ovu porodicu sa izvođačem, jer vlasnik objekta nije u stanju da radi te poslove. Pretpostavlja se da predviđena pomoć neće biti dostatna pa je zaključeno da se uputi zahtjev općini Tešanj da odobri određena sredstva.

b/ Raspravljalo se o dugu prema firmi PIRO PROMET DOO, zaključeno je da se sačeka da dostave dokumentaciju.

c/ Raspravljalo se o preregistraciji u Ministarstvu za novog predsjednika. Zaključeno je da se održi online vanredna skupština i

donese odluka o izboru novog predsjednika.

d/ Predsjednik je prisutne informisao da je zaprimio zahtjev za pomoć izgradnju objekta za Muberu Begić iz Maglaja i da ima potencijalni partner za izgradnju. Zaključeno je da se od socijalne službe u Maglaju traži anamneza za ovu osobu.

e/ Raspravljalo se o osobi Fehim Krehmić, koji je podnosio zahtjev nekoliko puta i stalno zove na telefon. Zaključeno je da mu se dodijele interventna sredstva u vidu građevinskog materijala, od 2.000,00 KM.

Sjednice Savjeta završena je u 16,45 sati.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.