28. sjednice Savjeta nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održane u četvrtak, 03. novembra 2022. godine u sali Općinskog vijeća Tešanj s početkom u 16,15 sati

Na sastanku prisutni:

Mujčić Edin, predsjednik Savjeta, i članovi Savjeta: Brkić Ajša, Alić Husein,Unkić Nedžad,

Odsutni: Huskić Adem,Turalić Emina i Šišić Fuad

Zapisnik vodi: Sekretar Ćeman Hasan

D n e v n i r e d:

1) Usvajanje zapisnika sa prethodne 27. sjednice

2) Informacije o aktuelnim projektima

3) Kompletiranje spiskova zahtjeva i određivanje timova za izlazak na teren,

4) Razno

Dnevni red je usvojen.

Ad. 1

Zapisnik sa prethodne sjednice Savjeta, usaglasen, te usvojen jednoglasno.

Ad. 2

Predsjednik je dao informaciju o projektu izgradnje objekta za Memagić Munira, kazavši da radovi idu planiranom dinamikom.

Takođe je dao informaciju o projektu u Kaknju, Almin Mašić, kazavši da je potpisan Sporazum, da je nakon toga došla Odluka o odobravanju sredstava od općine Kakanj, i da će radovi početi veoma brzo.

Ad. 3

Po ovoj tačci je rečeno da se spiskovi kompletiraju, uključujući i naša dva prioriteta Kruško Osman, i Karabegović Sanel. Takođe na osnovu zaključka sa 26. sjednice uvrstiti na listu: Esmira Kadrić Piljužići, Mulasmajlović Šahza Raduša i braća Kadušić Novo Selo.

Zaključeno je da se naprave dvije grupe za obilazak:

prva grupa: Aisa Brkić, Nedžad Unkić i Hasan Ćeman,

druga grupa: Edin Mujčić, Fuad Šišić i Husein Alić

Takođe je zaključeno da za zahtjeve van općine se traži kao i do sada socijalna slika od socijalnih službi. Za ovo se zadužuje sekretar i član Savjeta Fuad Šišić.

Ad. 4

Pod ovom tačkom, član Savjeta Husein Alić, je ponovo aktualizirao pitanje prenosa vlasništva izgrađenih objekata NHU Oslonac, poslije smrti, kao i općenito vlasništva objekata.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.