Na osnovu člana 14. Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine FBiH”, broj 45/03) i člana 11. Statuta Nevladinog humanitarnog udruženja „OSLONAC“, Savjet Udruženja na svojoj 4. sjednici održanoj dana 2. marta 2007. godine, donosi

PRAVILNIK
o radu Savjeta

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se način rada Savjeta i kriteriji za određivanje prioriteta za dodjelu pomoći iz prikupljenih sredstava Udruženja „OSLONAC“ (u daljem tekstu Udruženje).

II. NAČIN RADA SAVJETA

Član 2.

Savjet Udruženja radi u sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta. Sjednice Savjeta se sazivaju u pravilu 7 (sedam) dana prije zasjedanja, a izuzetno se mogu sazvati i u kraćem terminu.

Sjednicu Savjeta Udruženja može tražiti i svaki član Savjeta, a predsjednik je u tom slučaju dužan sazvati sjednicu u što kraćem roku.

Član 3.

Savjet ima sekretara koji pomaže predsjednicima Savjeta i Skupštine u pripremi sjednica i kreiranju zapisnika, vrši dostavu materijala članovima tih organa, kao i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Savjeta.

Član 4.

Prilikom saziva sjednica Savjeta utvrđuje se prijedlog dnevnog reda, priprema materijal za raspravu (predsjednik i sekretar Savjeta), i isti se dostavljaju članovima Savjeta i zamjeniku predsjednika Skupštine najkasnije pet dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

III. ODLUČIVANJE

Član 5.

Savjet može punovažno odlučivati ako su svi članovi Savjeta pozvani na sjednicu i ako istoj prisustvuje nadpolovična većina ukupnog broja članova Savjeta.
Savjet donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Član 6.

Pravo na podnošenje zahtjeva za pomoć iz sredstava Udruženja imaju svi građani koji imaju potrebu za pomoć u stambenom zbrinjavanju. Podnošenje zahtjeva se vrši na obrascu ZAHTJEV ZA POMOĆ koji donese
Savjet Udruženja.
Zahtjev iz ovog člana mora sadržavati sljedeće podatke:
– da je u pismenom obliku,
– da ima popunjene sve podatke koji se traže na obrascu.

Član 7.

Zahtjev se podnosi sekretaru Savjeta direktno ili putem pošte. Nepotpuni zahtjevi nece biti razmatrani u
proceduri odlucivanja.

V. KRITERIJI ZA DODJELU POMOĆI

Član 8.

Kriteriji za dodjelu pomoci putem ovog Udruženja imaju za cilj osigurati pomoc onima koji su najpotrebniji
medu podnosiocima zahtjeva. Pomoc treba doci onima koji je najvioše trebaju

Član 9.

Na temelju principa iz prethodnog stava, utvrđuju se sljedeći kriteriji kao mjerodavni:

Rb
Naziv
Broj bodova
Napomena
1 Ocjena Savjeta koja uobziruje uslove
stanovanja (ocjena po vizuelnom utisku sa lica
mjesta clanova Savjeta)
0 do 10
Ovaj krieterij u ukupnoj ocjeni nosi 33 %
2 Broj clanova domacinstva 0,6 do 6
Ovaj krieterij u ukupnoj ocjeni nosi 20 %
3 Zdravstvena sposobnost 0 do 3,9 Ovaj krieterij u ukupnoj ocjeni nosi 13 %
4 Primanja clanova domacinstva 0 do 3,6
Ovaj krieterij u ukupnoj ocjeni nosi 12 %
5 Korišćenje drugih izvora pomoći

0 do 3,6

Ovaj krieterij u ukupnoj ocjeni nosi 12 %
6

Ostali elementi (stepen izgrađenosti objekta,podrška ostalih,...)

0 do 3

Ovaj krieterij u ukupnoj ocjeni nosi 10 %


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošena i dostaviće se lokalnim sredstvima informisanja, svim
mjesnim zajednicama, Centru za socijalni rad Tešanj i na web stranu Udruženja.

Broj: 02 / 07
Tešanj, 5. novembar 2007. godine

Predsjednik: Fuad Šišic